PaolaNijn4

ik fiets dan deur de buske, dat is knap lastig heur, doar stoat ja zo völ beume, doar möt ’t tuskendeur

Tof dat je een reactie wil geven!