PaolaNijn4

ik fiets dan deur de buske, dat is knap lastig heur, doar stoat ja zo völ beume, doar möt ’t tuskendeur

Tof dat je een reactie wil geven....ik zou zeggen ga je gang